Om mikronett

Et mikronett kan defineres som et lokalt, avgrenset overføringsnett som ved behov eller ønske kan koble seg fra det overliggende nettet, og driftes videre med lokalprodusert eller lagret kraft1.

Historisk har det vært mange avgrensede nett som etter hvert har blitt sammenkoblet til dagens synkronområder. Disse gamle nettene minner om mikronett, med unntak av at de ikke er tilkoblet et synkront nett deler av tiden. Dette gjelder også dagens øysamfunn uten fastlandsforbindelse, som er forsynt med dieselgeneratorer eller fornybar kraft med energilagring. Hvis man trekker en kabel mellom fastlandsnettet og et isolert øynett og gjør det mulig for øya å koble seg av og på fastlandsnettet, har vi i praksis skapt et mikronett.

En enkel skisse av et lavspentnett med et mikronett innenfor stiplet linje. Innad i mikronettet fins både produksjon (sol, vind), husholdninger, og kraftlagring i batteri

De siste tiårene har det skjedd stor utvikling innen moderne mikronett basert på fornybar energi. Mikronett skaper nye muligheter for nettselskaper og bedrifter til å skape nye nett som bl.a. kan driftes på egenprodusert energi, har motstandsdyktighet mot lokale utfall, og holder nettleien lav i områder med kostbar nettilknytning.

Bygging av mikronett er fortsatt preget av en viss grad av læring gjennom utføring. Dette er fordi mikronett ikke er ferdig utviklet «hyllevare», og det utføres i praksis et lite forskningsprosjekt hver gang et nytt bygges. Flere norske aktører har fått erfare dette i sine prosjekter, og frem til uForum ble startet opp har flere måttet løse de samme problemene i hvert sitt prosjekt på grunn av manglende kunnskapsutveksling.

Mer stoff kan leses her:

1: Mikronett – SNL.no